παρακοίτης

in π

COMPOUND: παρακοίτης, –ου
CATEGORIZATION: N [Adv+N+Suf]
MEANING:one who lies beside, bedfellow, husband
ETYMOLOGY: παρά ‘beside’ + noun root κοιτ- (κοίτη, -ης) ‘bedstead, marriage-bed’ (< κεῖμαι ‘lie’) + noun suf. -ης
OCCURRENCE: Il. VI, 430; VIII, 156
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.; acc. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – bahuvrῑhi
NOTES: