παραπλήξ

in π

COMPOUND: παραπλήξ , -ῆγος
CATEGORIZATION: A [P+V+Suf]
MEANING: ‘stricken sideways or aslant’
ETYMOLOGY: παρά ‘beside’+ verbal root πλήγ- (> πλήσσω) ‘strike’ + noun suf. -ς
OCCURRENCE: Od. V, 418, 440
CASE: acc. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: