παραρρητός

in π

COMPOUND: παραρρητός, -ή, -όν
CATEGORIZATION: A [P+A]
MEANING: ‘that may be moved by words’ (of persons); ‘persuasive’ (of words)
ETYMOLOGY: παρά ‘by the side, by’ + verbal adj. -ρρητός, -ή, -όν (< Ϝρη-, Ϝερ-, εἴρω, ἐρῶ, ἐρρήθην) ‘stated, specified; that may be spoken’
OCCURRENCE: Il. IX, 526; XIII, 726;
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl., dat.. n. pl.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: compositional lengthening -ρρ-