παρηορία

in π

COMPOUND: παρηορία, -ας
CATEGORIZATION: N [P+V+Suf]
MEANING:side-traces, by which the παρήορος was attached beside the regular pair
ETYMOLOGY: παρά ‘beside’ + verbal root ηορ- (ἀείρω)lift, raise up‘ + noun suf. -ια
OCCURRENCE: Il. VIII, 87; XVI, 152
CASE: acc. f. pl.
HEADEDNESS: endocentric right-headed
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: Here παρα- is used as an adverb. This word can also be considered derived from παρήορος.