παρθενοπίπης

in π

COMPOUND: παρθενοπίπης, -ου    
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘one who ogles maidens, seducer‘ 
ETYMOLOGY: noun stem παρθενο- (παρθένος) ‘maiden, girl’ + verbal root οπιπ– (ὀπιπεύω) ‘watch, spy‘ + noun suf. –ης
OCCURRENCE: Il. XI, 385.
CASE: voc. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric, right-headed
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: