πατροκασίγνητος

in π

COMPOUND: πατροκασίγνητος, -ου
CATEGORIZATION: N [N+N]
MEANING: ‘father’s brother’
ETYMOLOGY: noun stem πατρο- (πατήρ, πατρός) ‘father’ + κασίγνητος, -ου
OCCURRENCE: Il. XXI, 469; Od. VI, 330; XIII, 342.
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg., dat. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (argument-N) – tatpuruṣa (N-governing) 
NOTES: