πατροφόνος

in π

COMPOUND: πατροφόνος, –ον
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf.]
MEANING: ‘parricide’
ETYMOLOGY: noun stem πατρο- (πατήρ, πατρός) ‘father’ + verbal root φόν- (gwhon-, φόνος ‘murder’, gwhen-, θείνω ‘hit’) ‘kill, murder’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. IX, 461.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: