Πειρίθοος

in π

COMPOUND: Πειρίθοος, -ου
CATEGORIZATION: N [P+A+Suf]
MEANING: ‘Pirithous’
ETΥMOLOGY: Πειρί (= περί ) ‘round about, around’ intensifier in compounding + adj. root θο- (θοός, -ή, -όν) ‘quick, nimble’ + noun suf. -ος
OCCURRENCE: Il. I, 263; II, 741, 742; XII, 129, 182; XIV, 290; Od. XI, 631; XXI, 296, 298
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: