Πεισίστρατος

in π

COMPOUND: Πεισίστρατος, -ου
CATEGORIZATION: N [V+N+Suf]
MEANING: Peisistratus ‘persuader of the army’
ETYMOLOGY: verbal root πεισ-ι (< πείθω/ομαι) ‘persuasion’ + noun root σρατ- (σρατός) ‘army’ + noun suf. -ος
OCCURRENCE: Od. III, 36, 400, 415, 454, 482; XV, 46, 48, 131, 166.
CASE: nom. m. sg., acc. sg., voc. sg., 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: Πεισίστρατος is a proper name; πεῖσις (πείθω) does not occur in Hom. as a free word