πεμπώβολον

in π

COMPOUND: πεμπώβολον, -ου 
CATEGORIZATION: N [Num+N+Suf]
MEANING: ‘five-pronged fork’
ETΥMOLOGY: πέμπ-ε Aeol. for πέντε ‘five’ + ὀβολό-ς = ὀβελός ‘spit, obol‘ + noun suf. -ον, -ου
OCCURRENCE: Il. I, 463; Od. III, 460.
CASE: nom. n. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvriīhi
NOTES: lengthening -ο->-ω- in compounding