πενταετής

in π

COMPOUND: πενταετής, –ές
CATEGORIZATION: A [Num+N+Suf]
MEANING: ‘lasting five years’
ETYMOLOGY: πεντα- for πέντε ‘five’ (indecl.) (see Frisk, s.v. πέντε) + noun root ετ- (ἔτος, εος) ‘year’ + adj. suf. -ής,-ές
OCCURRENCE: Od. III, 115.
CASE: acc. n. sg. (used as adverb)
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvriīhi
NOTES: linking element -α-?