περίσκεπτος

in π

COMPOUND: περίσκεπτος, –ον
CATEGORIZATION: A [P+V+Suf]
MEANING: ‘to be seen on all sides, far-seen’
ETYMOLOGY: περί ’round about, around’ + verbal root σκεπτ- (σκέπτομαι) ‘look about carefully, spy‘ + adj. suf. -τος, -ον
OCCURRENCE: Od. I, 426; X, 211, 253; XIV, 6
CASE/GENDER/NUMBER: dat. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric 
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: περισκέπτομαι is not attested in Hom.