περιρρηδής

in π

COMPOUND: περιρρηδής, -ές
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘sprawling, falling’
ETYMOLOGY: unknown: prob. from περί ’round about, all round’ + *ρῆδος (prob. cogn. ῥαδινός ‘slender, taper’) + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Od. XXII, 84
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: impossible due to uncertainty about second member
NOTES: formation parallel to περικαλλής, etc.;