Περσεφόνεια

in π

COMPOUND: Περσεφόνεια, -ης
CATEGORIZATION: N [V+N+Suf]
MEANING: ‘Persephone’
ETYMOLOGY: verbal root *περσε = *φερσε (φέρω) ‘bear; bring’ + noun root φoν- (φόνος) ‘murder, slaughter’ + noun suf. -εια
OCCURRENCE: Il. IX, 457, 569; Od. X, 491, 494, 509, 534, 564; XI, 47, 213, 217, 226, 386, 635; 
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg., gen. sg., dat. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing) 
NOTES: uncertain etymology