ποδάνιπτρον

in π

COMPOUND: ποδάνιπτρον, -ου
CATEGORIZATION: N [N+N]
MEANING:water for washing the feet in
ETYMOLOGY: noun stem ποδα- (ποῦς  ποδος) ‘foot’ + νίπτρον, τό, (νίζω) ‘water for washing
OCCURRENCE: Od. XIX, 343, 504
CASE/GENDER/NUMBER: nom. n. pl., acc. pl.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (argument-N) – tatpuruṣa (N-governing)
NOTES: