Ποδάρκης

in π

COMPOUND: Ποδάρκης
CATEGORIZATION: N [N+A+Suf]
MEANING: ‘Podarkes’
ETYMOLOGY: root noun ποδ- (ποῦς ποδος) ‘foot’ + verbal root ἀρκ- (ἀρκέω) ‘ward off, defend, succour’ + noun suf. -ης
OCCURRENCE: Il. II, 704; XIII, 693.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: