ποδήνεμος

in π

COMPOUND: ποδήνεμος, -ον
CATEGORIZATION: A [N+N]
MEANING: ‘wind-swift, with foot of wind’ (epith. of Iris)
ETYMOLOGY: noun root ποδ- (πούς, ποδός) ‘foot’ + noun root ἄνεμ- (ἄνεμος) ‘wind’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE Il. II, 786; V, 353, 368; XI, 195; XV, 168, 200; XVIII, 166, 183; 196, XXIV, 95
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: vowel lengthening α- > η