ποδαρκής

in π

COMPOUND: ποδαρκής, -ές / ποδάρκης, -ες
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘succouring with the feet, running to the rescue, swift-footed’ 
ETYMOLOGY: noun root ποδ- (ποῦς  ποδός) ‘foot’ +  verbal root ἀρκ- (ἀρκέω) ‘ward off, defend, succour’ + adj. suf. -ης, -ες
OCCURRENCE: Il. I, 121; II, 688; VI, 423; XI, 599; XVI, 5; XVIII, 181; XX, 177, 413, 445; XXI, 49, 149, 265; XXII, 376; XXIII, 140, 193, 333, 534, 555, 828, 889; XXIV, 668;
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: epith. of Achilles