πολυδάκρυτος

in π

COMPOUND: πολυδάκρυτος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘muchwept or lamented’, ‘tearful’
ETYMOLOGY: root adj. πολυ- (πολύς, πολλή, πολύ) ‘much’ + root noun δάκρυ ‘a tear’ + adj. suf. -τος, -τον
OCCURRENCE: Il. XXIV, 620; Od. XIX, 213, 251; XXI, 57
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg., nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: