πολυδένδρεος

in π

COMPOUND: πολυδένδρεος, ον
CATEGORIZATION: A (Adv + N + Suf)
MEANING: with many trees, full of trees
ETYMOLOGY: πολύ ‘much’ + δένδρον ‘tree’ + adj. suf. -εος, -εον
OCCURRENCE: Od. IV, 737; XXIII, 139, 359
CASE: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: possessive (bahuvrihi)
NOTES: