πολυηγερής

in π

COMPOUND: πολυηγερής, -ές
CATEGORIZATION: A [A+V+Suf]
MEANING: ‘gathered from many quarters’
ETYMOLOGY: adj. stem πολυ- (πολύς, πολλή, πολύ) ‘much, many’ + verbal root ἀγερ- (ἀγείρω) ‘gather together’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. XI, 564. 
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION:determinative – karmadhāraya
NOTES: Only pl. (πολυηγερέες). Lengthening of -α->-η- in compounding.