Πολυθερσεΐδης

in π

COMPOUND: Πολυθερσεΐδης, -ου
CATEGORIZATION: N [A+N+Suf]
MEANING: ‘son of Polytherses’
ETIMOLOGY: πολύς, πολλή, πολύ ‘much, many’ + θέρσος (aeol.) ‘courage’ + noun suf. -ίδης, -ου
OCCURRENCE: Od. XXII, 287
CASE/GENDER/NUMBER: voc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: PN Πολυθέρσης is not attested in Greek, but see πολυθαρσής