πολυιδρεία

in π

COMPOUND: πολυϊδρεία, -ας
CATEGORIZATION: [A+N+]
MEANING: ‘much knowledge’
ETYMOLOGY: πολυ- (πολύς, πολλή, πολύ) ‘much’ + ἰδρεία ‘knowledge’
OCCURRENCE: Od. II, 346
CASE/GENDER/NUMBER: dat. f. pl.
HEADEDNESS: endocentric – right-headed
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: