Πολυκάστη

in π

COMPOUND: Πολυκάστη, ης
CATEGORIZATION: N (A+V+Suf)
MEANING: ‘Polycaste’
ETIMOLOGY: πολύςπολλή, πολύ ‘many, much’ + verbal root  κασ- (κέκασμαι > καίνυμι) ‘overcome, excel’ + f. n. suf. -τη?
OCCURRENCE: Od. III, 464
CASE: nom. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative (karmadharaya)
NOTES: