πολυκερδής

in π

COMPOUND: πολυκερδής, ές
CATEGORIZATION:A [A+N+Suf]
MEANING: ‘very crafty or wily’
ETIMOLOGY: πολυ- (πολύς, πολλή, πολύ) ‘much’ + noun root κερδ-ες (κέρδος, -ους) ‘gain, profit’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Od. XIII, 255.
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – tatpuruṣa
NOTES: