πολυκηδής

in π

COMPOUND: πολυκηδής, ές
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘full of care, grievous’
ETIMOLOGY: πολύ- (πολύςπολλή, πολύ) ‘many, much’ + κηδ- (κῆδοςεος) ‘anxiety, grief’ + adj. suf. -ης,-ες
OCCURRENCE: Od. IX, 37; XXIII, 351.
CASE: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: