πολυκτήμων

in π

COMPOUND: πολυκτήμων , ον
CATEGORIZATION: A (A+N+Suf.)
MEANING: ‘with many possessions, exceeding rich’
ETIMOLOGY: πολύ-ς  ‘many-much’ + κτῆμα , ατος, τό, (κτάομαι) ‘anything gotten, piece of property, possession’ + Suf. -ων , ον
OCCURRENCE: Il. V, 613
CASE: nom. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: possessive (bahuvrihi)
NOTES: