πολυμνήστη

in π

COMPOUND: πολυμνήστη,
CATEGORIZATION: A [A+V+Suf]
MEANING: ‘much-wooed’
ETYMOLOGY: πολυ- (πολύς, πολλή, πολύ) ‘much, many’ + μνη- (μνάομαι) ‘to be mindful of’ + fem. n./adj. ending -στη
OCCURRENCE: Od. IV, 770; XIV, 64; XXIII, 149.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: later in form πολύμνηστος