πολυπαίπαλος

in π

COMPOUND: πολυπαίπαλος , ον 
CATEGORIZATION: A [A/Avv+N+Suf]
MEANING: ‘exceeding crafty’ (of Φοίνικες) 
ETIMOLOGY: πολύ- (πολύς) ‘much’ + παίπαλον ‘steeps and crags’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. XV, 419
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl.,
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: