Πολυποίτης

in π

COMPOUND: Πολυποίτης, -ου
CATEGORIZATION: N [A+N?+Suf]
MEANING: ‘Polypoetes’
ETYMOLOGY: πολύ-ς ‘many, much’ + ποι- (ποινή < *kwoi cfr. myc. a-pi-qo-i-ta) ‘price paid, satisfaction, recompense’ + noun.  suf.  -της, -ου
OCCURRENCE: Il. II, 740; VI, 29; XII, 129, 182; XXIII, 836, 844, 848
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: uncertain etymology