πολυσπερής

in π

COMPOUND: πολυσπερής, -ές 
CATEGORIZATION: A [A+V+Suf]  
MEANING: ‘wide-spread, spread over the earth’
ETYMOLOGY: adj. stem πολύ- (πολύς, πολλή, πολύ) ‘much, many’ + verbal root σπερ- (σπείρω) + adj. suf. –ής, -ές
OCCURRENCE: Il. II, 804; Od. XI, 365.  
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. pl., acc. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric 
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya 
NOTES: