πολυτλήμων

in π

COMPOUND: πολυτλήμων, -ονος
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘much-enduring’
ETIMOLOGY: πολυ- (πολύς, πολλή, πολύ) ‘much’ + verbal root τλη- (> τλῆναι), ‘endure, suffer, bear up under, submit to’ + noun suf. -μων
OCCURRENCE: Il. VII, 152; Od. XVIII, 319; 
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: