Πολυφείδης

in π

COMPOUND: Πολυφείδης, ους (also πολυφειδής, -ές)  
CATEGORIZATION: N/A [A+V+Suf]
MEANING: ‘Polifidos’ (son of Mantius, grandson of Melampus),‘very sparing’ 
ETIMOLOGY: πολυ- (πολύς) ‘many’ + -φείδ (φείδομαι) ‘spare’ + suf. -ης, (-ες)
OCCURRENCE: Od. XV, 249, 252
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg., 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative-karmadhāraya
NOTES: