πολυᾶϊξ

in π

COMPOUND: πολυᾶϊξ, -ϊκος  
CATEGORIZATION: A [A+V+Suf]
MEANING: ‘much-rushing, impetuous, furious’
ETIMOLOGY: A stem πολύ- (πολύς, πολλή, πολύ)  ‘much’ +verbal root ἀικ- (ἀίσσω ‘shoot, dart’, ἀική ‘rapid motion, flight’) + adj. suf.  –ς, -ος
OCCURRENCE: Il. I, 165; XX, 328; Od. XI, 314
CASE: gen. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative –  karmadhāraya
NOTES: