πολύαινος

in π

COMPOUND: πολύαινος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+V+Suf]
MEANING: ‘much-praised’ 
ETYMOLOGY: πολύ (πολύς, πολλή, πολύ) ‘much’ + verbal root αιν– (αἰνέω) ‘tell, speak of, praise, approve‘ + adj. suf. –ος, -ον
OCCURRENCE: Il. IX, 673; X, 544; XI, 430; Od. XII, 184
CASE: voc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: Homeric epith. of Odysseus