πολύβουλος

in π

COMPOUND: πολύβουλος, -ον
CATEGORIZATION: A [Adv+N+Suf]
MEANING: ‘much-counselling, exceeding wise’
ETIMOLOGY: πολύ- (πολύς, πολλή, πολύ) ‘much’ + βουλ-ή ‘will, determination’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. XVI, 282
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg. 
HEADEDNESS: exocentric 
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: