Πολύιδος

in π

COMPOUND: Πολύιδος
CATEGORIZATION: N (A+V+Suf.)
MEANING: Poliido
ETIMOLOGY: πολύς, πολλή, πολύ ‘many, much’ + verbal root ἴδ- ‘see’ + adj. suf. -ος , ον
OCCURRENCE Il. V, 148
CASE: acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (tatpurusa), verbal governing
NOTES: