πολύιδρις

in π

COMPOUND: πολύιδρις, ιος 
CATEGORIZATION: A [Avv+A]
MEANING: ‘very knowing, shrewd, subtle’
ETYMOLOGY: πολύ- (πολύς) ‘much, very’ + ἴδρις , (gen. ἴδριος) ‘experienced, knowing, skilful’
OCCURRENCE: Od. XV, 459, XXIII, 82
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. f. (Target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive karmadhāraya
NOTES: