πολύκμητος

in π

COMPOUND: πολύκμητος, -ον
CATEGORIZATION: A [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘wrought with much toil’
ETYMOLOGY: πολύς, πολλή, πολύ ‘much’ + verbal root κμη- (κάμνω) ‘work’ + adj. suf. -τος, -τον
OCCURRENCE: Il. VI, 48; X, 379; XI, 133; Od. IV, 718; XIV, 324; XXI, 10;
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. m. sg.,
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: the second constituent is not attested as a free word