πολύπλαγκτος

in π

COMPOUND: πολύπλαγκτος, ον 
CATEGORIZATION: A (A+A)
MEANING: ‘much-wandering, wide-rouing, driving far from one’s course’
ETIMOLOGY: πολύ-ς ‘many, much’ + verbal adj. πλάγκτος (πλάζω) ‘wandering, roaming’
OCCURRENCE: Il. XI, 308; Od. XVII, 425, 511; XX, 195
CASE: gen. m. sg., acc. m. pl., dat. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric  
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: