πολύτλας

in π

COMPOUND: πολύτλας, -αντος
CATEGORIZATION: A [A+V]
MEANING: ‘much-enduring’
ETYMOLOGY: πολυ- (πολύς, πολλή, πολύ) ‘much’ + τλας (pt. of  τλῆναι) ‘endure, suffer, bear up under, submit to’   
OCCURRENCE: Il. VIII, 97; IX, 676; X, 248; XXIII, 729, 778; Od. V, 171, 354, 486; VII, 1, 133, 177, 329, 391, 344; VIII, 199, 446; XIII, 250, 353; XIV, 148; XV, 340; XVI, 90, 186, 225, 258, 266; XVII, 280, 560; XVIII, 90, 281; XIX, 102; XXI, 414; XXII, 191, 261; XXIII, 111; XXIV, 176, 232, 348, 490, 504, 537.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: epith. of Odysseus