πολύτλητος

in π

COMPOUND: πολύτλητος­, -ον 
CATEGORIZATION: A [A+A]
MEANING: ‘having borne much, miserable’ 
ETYMOLOGY: πολυ- (πολύς, πολλή, πολύ) ‘much’ + verbal adj. τλητός ‘patient, steadfast in suffering or labour’ 
OCCURRENCE: Od. XI, 38.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: