πολύτρητος

in π

COMPOUND: πολύτρητος, -ον 
CATEGORIZATION: A [Adv+A]
MEANING:  ‘much-pierced, full of holes’
ETIMOLOGY: πολύ- (πολύς, πολλή, πολύ) – ‘much’ + τρητός ‘perforated, with a hole in it’
OCCURRENCE: Od. I, 111; XXII, 439, 453
CASE/GENDER/NUMBER: dat. m. pl.
HEADEDNESS: endocentric – right-headed
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: accent shift in πολύτρητος vs. τρητός