πολύφορβος

in π

COMPOUND: πολύφορβος, –η, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf.]
MEANING: ‘feeding many, bountiful’
ETYMOLOGY: πολύς, πολλή, πολύ ‘much, many’ + φορβή pasture, food’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. IX, 568, XIV, 200, 301
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. (target gender) sg., gen. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: