πολύφρων

in π

COMPOUND: πολύφρων, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘ingenious, inventive’
ETYMOLOGY: πολυ- (πολύς, πολλή, πολύ) ‘much’ + φρ- (φρήν, φρενός) ‘midriff; heart, mind’ + adj. suf. –ων, -ον
OCCURRENCE: Il. XVIII, 108; XXI, 377; Od. I, 83; VIII, 297, 327; XIV, 424, 464; XX, 239, 329; XXI, 204;
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg., acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: the second member is not a free word in Greek (why? φρήν seems to be a free word)