Ποντόνοος

in π

COMPOUND: Ποντόνοος, -ου
CATEGORIZATION: N [N+V/N+Suf]
MEANING: ‘Pontonous’
ETYMOLOGY: πόντο-ς ‘sea’ + verbal root νο- (νοέω) ‘perceive by the mind, think, consider, reflect’ / νόος ‘mind’ + m. noun ending -ος
OCCURRENCE: Od. VII, 179, 182; VIII, 65; XIII, 50, 53
CASE/GENDER/NUMBER: voc. m. sg., nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) tatpuruṣa (V-governing) (if νοέω) / determinative – bahuvrῑhi (if < νόος)
NOTES: