ποτιδόρπιος

in π

COMPOUND: ποτιδόρπιος, –ον
CATEGORIZATION: A [Prep.+N+Suf.]
MEANING: ‘of or serving for supper’
ETIMOLOGY: ποτι- (πρός) (prep., expressing direction), ‘on the side of, in the direction of’ + δόρπον ‘evening meal’ + adj. suf.     -ιος, -ιον
OCCURRENCE: Od. IX, 234, 249
CASE/GENDER/NUMBER: nom. n. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: ποτι- Ep. form of προσδ- (which is not found)