προΐκτης

in π

COMPOUND: προΐκτης, -ου
CATEGORIZATION: N [P+V+Suf]
MEANING: ‘one who asks a gift, a beggar’
ETYMOLOGY: προ- (πρό) ‘before, forth’ + verbal root ἱκ- (ἵκω, ἱκνέομαι) ‘come, attain to’ + noun suf. -της, -του
OCCURRENCE: Od. XVII, 352, 449
CASE/GENDER/NUMBER: dat. m. sg. , nom. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: s. also προίξ, -ικός