προίξ

in π

COMPOUND: προίξ, -ικός
CATEGORIZATION: N [P+V+Suf]
MEANING: ‘gift’
ETIMOLOGY: προ- (πρό) ‘before, forth’ + verbal root ἱκ- (ἵκω, ἱκνέομαι) ‘come, attain to’ + noun suf. –ς, -ός
OCCURRENCE: Od. XIII, 15
CASE/GENDER/NUMBER: gen. f. sg. (as Adv.)
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: