Πρωτεσίλαος

in π

COMPOUND: Πρωτεσίλαος, -ου 
CATEGORIZATION: N [A+N]
MEANING: ‘Protesilao’, ‘first of the people’
ETIMOLOGY: πρωτεσί- (πρῶτος) ‘first’ + λάος ‘men, people’ 
OCCURRENCE: Il. II, 698, 706, 708; XV, 705;
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg., nom. sg., gen. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (A- complement)- tatpuruṣa (A-governing)
NOTES: